Vedtægter for elevforening

Vedtægter for Rønde Højskole og Efterskoles Elevforening

§1

Foreningens formål er:
a. at knytte varig forbindelse mellem skolen og Elevforeningens medlemmer.
b. at yde understøttelse bl.a. til trængende elever, der deltager i et kursus på Rønde Højskole og Efterskole.

§2

Som medlem kan optages nuværende og tidligere efterskole- og højskoleelever samt nuværende og tidligere ansatte ved skolerne som anerkendes af bestyrelsen.

§3

Foreningen har indtægter ved gaver, donationer samt ved foreningens arrangementer. Eventuelle udgifter i forbindelse med foreningens arrangementer og bestyrelsesmøder afholdes af foreningen.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes på skolen hvert år i forbindelse med elevstævnet. Alle registrerede medlemmer jvf. §2 har stemmeret. Indkaldelse sker via skolens hjemmeside med mindst 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftlig være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§5

Foreningen udsender information til medlemmerne via skolens hjemmeside og sociale medier.

§6

Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som alle vælges af og blandt elevforeningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Man vælges for 2 år, det vil sige at hver 2. år er der 4-5 på valg. Genvalg kan finde sted. Der vælges altid så der er mindst 2 suppleanter. 2 revisorer vælges på generalforsamlingen, valget er gældende til de med 4 delelige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med formand m.m. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal indsendes til foreningens formand. Det skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen for at komme i betragtning. I tilfælde af mere end det nødvendige antal kandidater/suppleanter til hvert valg, afgøres valget ved almindeligt stemmetal. Afstemningen skal foregå skriftlig. Hvis et medlem af bestyrelsen ikke er aktivt, kan medlemmet ekskluderes. Da det i så falde vil ske, vil der være et lige antal medlemmer i bestyrelsen, og stemmelighed efterfølgende vil formandens stemme da tælle for 2.

§7

Forslag om ændringer af vedtægter skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændring kan kun gennemføres ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 150 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, og generalforsamlingen afholdes senest 2 mdr. efter, at begæringen er kommet formanden i hænde. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§9

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang om året. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer inkl. formanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres handlingsprotokol over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling. Bestyrelsen administrerer foreningens midler.

§10

Kassereren udpeges af bestyrelsen og behøver ikke være medlem af samme. Kassereren fører foreningens regnskab i tæt samarbejde med bestyrelsen. Regnskabet tilstilles revisorerne senest 14 dage efter regnskabets afslutning. Regnskabsåret er 1. september til 31. august.

§11

På hvert elevhold udpeges ressourcepersoner, som fungerer som et bindeled mellem Elevforeningen og elevholdet. De kan bl.a. hjælpe med kommunikation og formidling af aktiviteter i Elevforeningen.

§12

Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning af bestyrelsen. Afgørelsen kan indbringes for generalforsamlingen.

§13

Foreningens bestyrelse udgør en del af repræsentantskabet, som vælger skolens bestyrelse. Elevforeningen har 7 pladser. Repræsentantskabet samles en gang om året og indkaldes med 21 dages varsel.

§14

Foreningens bestyrelse vælger endvidere til skolens repræsentantskab 4 medlemmer blandt tidligere elever. Et medlem er på valg hvert år.

§15

Forslag om foreningens ophævelse skal angives i generalforsamlingens dagsorden og vedtages på to af hinandens følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler den selvejende institution Rønde Højskole og Efterskole.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 30. september 2017.

Line Trier Rokkedal
Formand

Sofie Bay
Dirigent