Tilbud i uge 11 på Rønde Højskole

I uge 11 på forårsholdet 2023 skal du vælge mellem tre spændende og meget forskellige tilbud. Læs om

🇬🇧 – In english – What we offer during week 11 at Rønde Folk High School

Højskolerejse til Norge med ski og sne

Vi tager 8 dage til Hemsedal, hvor vi skal bo i en storhytte med selvhusholdning. I løbet af tiden i Hemsedal skal vi have masser af sjove og udfordrende oplevelser i sneen og på skiene samtidig med, at vi skal hygge os i varmen med dejlig mad, varm kakao og højskolestemning.

Læs mere om Højskolerejsen til Norge

På turski i Hemsedalsfjeldene

De første dage på turski ud i det meget smukke langrendsområde på kanten af Hemsedalsfjeldene. At opleve Vinternorge på ski på denne måde, er noget helt særligt. Vi laver ture, der udfordrer alle fra begyndere, naturtalenter til garvede langrendsløbere. Langrendsskiløb er også tid til at sidde i sneen og riste pølser over gløderne fra det varmende bål. En dag finder vi en bakke og fyrer den af med kælken under kroppen.

Overnatning i snehuler for de eventyrlystne

Hvis vejr og sne tillader det, bliver der mulighed for at drage ud på en længere tur, hvor vi overnatter i snehuler. Det er en helt fantastisk oplevelse at kunne sidde i snehulen og tilberede den velfortjente aftensmad efter dagens arbejde med skiløb og gravning af hulen. Den følgende dag suser vi ned af fjeldet til den ventende bus og hyttens varme efter en unik oplevelse på fjeldet.

Alpine dage ved Hemsedal Skicenter

De sidste dage i Norge, får du mulighed for at stå på slalomski, telemarkski eller snowboard, idet vi kører til Hemsedal Alpincenter, som er et af de største alpinanlæg i Norge. Der vil være skiskole til alle og især for dem, der aldrig har haft denne fantastiske oplevelse før. Både til langrend og alpin har du mulighed for at lære rigtigt meget, da vi har skiinstruktørerne med på hele turen.

På alpincenteret er der udfordringer til alle. Efter turene rundt i området mødes vi til pausetid i varmestuen, som på turen virker som vores dagligstue. Det bliver også en tur med tid til hygge, kortspil, musik og kælketure. Efter turen til alpincentret kører vi tilbage til vores hyggelige storhytte, hvor saunaen, maden og en hyggelig aften med oplæsning, sang og spil venter.

Alle kan være med

Kan du ikke stå på ski, kan du lære det – og ellers er der masser af muligheder for at nyde den dejlige norske natur på andre måder. Det vigtigste er fællesskabet og de gode oplevelser.

Prisen for denne uge med skiløb og fællesoplevelser i den storslåede norske natur er kr. 4.700,-.

Højskolerejse Albanien

Kom med på en spændende rejse hvor vi skal opleve det tidligere kommunistiske og derfor lukkede land Albanien. Det kommunistiske Albanien faldt sammen i 1990, og er nu et åbent land med et meget gæstfrit folk.

Læs mere om Højskolerejsen til Norge

Albanien er både naturmæssigt og historisk et spændende land at besøge. Her er uberørte naturområder, ruiner fra antikken og borge, som lokalbefolkningen bor i. Vi skal også opleve det albanske køkken, der er præget af italiensk og græsk kultur.

Kultur og historie i Tirana

Tirana er Albaniens hovedstad, og det er også her vi flyver til. Vi skal opleve byens historie, kultur og pulserende liv. På vores tur rundt i landet kører vi igennem olivenlunde, besøger en bjergby, kommer en tur ud til kysten og besøger steder, som er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv, hvor vi oplever det traditionelle Albanien med historiske huse og imponerende borgkomplekser. Vi vil også bruge tid på at opleve den smukke natur ved at tage på vandreture.

Møde med unge albanere

Rønde Højskole har gennem mange år haft elever fra Albanien. Nogle af dem vil vi møde på vores tur, hvor de vil fortælle os om livet i Albanien. Og måske bliver vi budt på en Raki, der er Albaniens svar på en dansk snaps.

Prisen for denne uge med i det historiske og kulturelle Albanien er kr. 6.500,-.

FN-ugen –  FN’s Verdensmål

Hører du til dem, der gerne vil gøre en indsats for miljøet og klimaet, og som har brug for inspiration? Vil du gerne bidrage selv og være med til at gøre Danmark et foregangsland inden for bæredygtighed? Så er Rønde Højskoles uge om FNs klimamål lige noget for dig. 

Læs mere om FN-ugen

FN-ugen er en uge med undersøgelser, debat og inspiration for alle, der interesserer sig for bæredygtighed i alle aspekter. Vi vil arbejde med bæredygtighed indenfor områder som klima, samfund og personlig udvikling.

Hvem har løsningerne?

Der er masser af engagerede og kloge mennesker i Danmark, der er i fuld gang med at forandre verden med nye og originale projekter. Vi vil lade os inspirere af engagerede mennesker, der ved, hvad der skal til for at ændre adfærd og tankegang, så bæredygtighed bliver en naturlig del af vores personlige liv. Vi vil besøge organisationer, der er helt fremme i arbejdet med at skabe bæredygtige huse og byer, hvor alt, lige fra energi over økonomi  til spildevand tænkes ind i økonomiske, klimamæssige og sociale bæredygtige løsninger.

Verdensmål, der vedrører mig

Nogle af emnerne i FN-ugen kan være: Hvordan bygger du og jeg et klimavenligt hus? Hvad er social bæredygtighed, og hvorfor er det vigtigt? Hvad kan jeg gøre i mit daglige liv for at støtte klimaet? Øv! Er det for altid slut med at flyve til all-inclusive-ferier? Hvad gør vi med affaldssorteringen, hvis det ikke fungerer ordentligt på skolen? Hvad skal der til for at mine højskolekammerater fatter det glædelige budskab, som jeg selv for længst har forstået?

Det bliver en hæsblæsende uge, hvor vi tager fat om mange af de komplekse problemområder, der knytter sig til begrebet bæredygtighed. Det bliver en uge med inspiration, debatter, ideudvikling, hands-on og meget meget mere.

FN ugen er inkluderet i den almindelige betaling.

What we offer during week 11 at Rønde Folk High School

During week 11 in the spring semester 2023 you must choose between 3 exciting and very different offers. Read about

Trip to Norway- ski and snow

We will travel for 8 days to Hemsedal where we will live in a large cabin and cook our own meals. During our time in Hemsedal we will have lots of fun and challenging experiences in the snow and skiing while also cozying up in front of the fireplace eating delicious food, drinking hot cocoa and enjoying the special “højskole vibe.”

Read more about our trip to Norway

Tour skiing in the mountains of Hemsedal

We will spend the first days on ski touring the very beautiful cross-country skiing area on the edge of the mountains of Hemsedal. Experiencing winter in Norway on skis like this is very special. We design tours that challenge everyone from beginners to natural talents and seasoned cross-country skiers. Cross-country skiing also means taking time to sit in the snow and cook sausages over a nice bonfire fire. One day we will find a hill and go tobogganing.

Spend the night in a snow cave (for the adventurous)

If weather and snow permits it, it will be possible to go on a longer trip where we spend the night in snow caves. It is an absolutely fantastic experience to be able to sit in the snow cave and prepare the well-deserved dinner after the day’s work of skiing and digging the cave. The following day, we rush down the mountain to the bus that awaits us and the warmth of the cabin after a unique experience on the mountain.

Alpine days at Hemsedal Ski Center

During the last days in Norway you will have the opportunity to go slalom skiing, telemark skiing or snowboarding, when we drive to Hemsedal Alpincenter, which is one of the largest alpine facilities in Norway. There will be ski school for everyone and especially for those who have never had this amazing experience before. Both for cross-country skiing and alpine skiing you have the opportunity to learn a lot, as we have ski instructors with ud for the whole trip.

At the alpine center there are challenges for everyone. After the trips around the area, we meet at break time in the ski lodge which functions as our living room. It will also be a trip with time for fun, card games, music and tobogganing. After the trip to the alpine centre, we drive back to our cozy large cabin, where the sauna, food and a pleasant evening with reading, singing and games awaits you.

Anyone can join

If you can’t ski, you can learn to ski – and otherwise there are plenty of opportunities to enjoy the lovely Norwegian nature in other ways. The most important thing is the community and the great experiences.

The price for this week of skiing and shared experiences in the magnificent Norwegian nature is 4,700 DKK.

Trip to Albania

Join us on an exciting trip where we will experience the former communist and therefore very closed country of Albania. Communist Albania collapsed in 1990, and it is now an open country with a very hospitable population.

Read more about our trip to Albania

Albania is an exciting country to visit both both naturally and historically. You find pristine nature, antique ruins and castles that the locals live in. We will also experience the Albanian cuisine which is influenced by Italian and Greek culture.

Culture and history in Tirana

We fly into Tirana, the capital of Albania. We will experience the city’s history, culture and vibrant life. On our trip around the country we will drive through olive groves, visit a mountain town, take a trip to the coast and visit places that are on UNESCO’s world cultural heritage list where we will experience traditional Albania with historic houses and impressive castle complexes. We will also spend time experiencing the beautiful nature by going on hikes.

Meeting young Albanians

For many years, Rønde Højskole has had students from Albania. We will meet some of them on our trip and they will tell us about life in Albania. And maybe we will be offered a Raki, which is Albania’s answer to a Danish schnapps.

The price for this week in historical and cultural Albania is 6,500 DKK.

UN week- UN sustainability goals

Do you want to make an effort for the environment and the climate and need inspiration? Would you like to contribute yourself and help make Denmark a leading country in sustainability? Then Rønde Højskole’s week on the UN’s climate goals is for you.

Read more about the UN week

Our UN Week is a week of research, debate and inspiration for everyone who is interested in all aspects of sustainability. We will work with sustainability in areas such as climate, society and personal development.

Who has the solutions?

There are lots of committed and smart people in Denmark who are busy changing the world with new and original projects. We want to be inspired by committed people who know what it takes to change behavior and thinking, so that sustainability becomes a natural part of our personal lives. We will visit organizations that are at the forefront of the process of creating sustainable houses and cities, where everything from energy to finance and waste water is considered when creating economically, climatically and socially sustainable solutions.

Sustainability goals that affect me

Some of the topics of UN week could be: How do you and I build a climate-friendly house? What is social sustainability and why is it important? What can I do in my daily life to support the climate? Practice! Is flying on all-inclusive holidays over for good? What do we do with waste sorting if it doesn’t work properly at the school? What will it take for my school mates to get the picture that I myself have understood for a long time?

It will be a hectic week where we will tackle many of the complex problem areas linked to the concept of sustainability. It will be a week of inspiration, debates, idea development, hands-on and much, much more.

The UN week is included in the regular payment.