Evaluering

Værdievaluering 2022

Rønde Højskole

Rønde Højskole foretager hvert andet år en selv-evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag: en værdievaluering.

Værdievalueringen er en kvalitativ evaluering og refleksion over, hvordan skolen formår at bringe værdigrundlaget i spil i mødet med eleverne på de lange kurser. Værdievalueringen bygger bl.a. på de slutevalueringer, som eleverne bevarer på afslutningen af deres ophold efter hvert semester. 

Højskolens værdigrundlag

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

Fra værdigrundlag til praksis 

Højskolens værdigrundlag er afgørende i tilrettelæggelsen og udmøntningen af undervisning, samvær og alle øvrige aktiviteter på skolen. Igennem samtaler og refleksioner bringer vi værdigrundlaget i spil, og det er en løbende og vedblivende opgave i en foranderlig tid. 

Rønde Højskole og Efterskole drives på folkekirkelig grund, dvs. med en bred tilgang til den kristne livsforståelse. I Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse kan en kristen livsforståelse blive bragt i spil til at leve et meningsfuldt og ansvarligt liv i frihed og respekt for mangfoldighed og forskellighed. 

Respekt og omsorg for andre mennesker

På Rønde Højskole evaluerer eleverne de lange kurser i afslutning af semesteret. Desuden evaluerer de i deres familiegrupper sammen med familiegruppelæreren og i undervisningen sammen med læreren. Lærergruppen evaluerer mundligt på lærermøderne. 

Højskolens arbejde med gennem livsoplysning og dannelse at oplive og inspirere til nye perspektiver og at leve et ansvarligt liv med andre fremgår af elevernes evaluering. Her gives et par eksempler på elevudsagn, hvor eleverne er blevet spurgt, hvilke erfaringer og oplevelser de tager med sig fra højskolen:

 • Være mere åben og ikke dømme folk så hurtigt. 
 • Mine sociale færdigheder og det, at jeg er blevet bedre til at formulere mig, både når det gælder mine holdninger, men endnu vigtigere kan jeg nu reflektere og deraf også snakke om mine følelser. Jeg kan bedre forholde mig til mig selv og mine eksistentielle kriser, og jeg er blevet bedre til at afhjælpe andres problematikker.
 • At være åben overfor at møde nye mennesker og hvile i mig selv. Og så vil jeg tage en masse venskaber med herfra, og en friskhed på livet.
 • At turde vise sårbarhed og følsomhed over for andre. At turde vise, hvor mine grænser går.
 • At man skal tolerere folk og respektere hinanden.
 • Jeg har fået lidt mod på livet igen.

Det konstruktive og positive fællesskab

Fællesskabet på højskolen er en selvfølgelig og markant faktor for eleverne i deres evaluering af højskolen. Et fællesskab kan opstå af sig selv, når mennesker bringes sammen, men selvom fællesskab oftest betragtes som et positivt ord, behøver det ikke være tilfældet. Der kan også opstå problematiske, ekskluderende og ødelæggende fællesskaber. I et højskolefælleskabet er det således afgørende, at livsoplysningen, dannelsen og skolens værdier spiller ind i de rammer og aktiviteter, som skaber fællesskabet. 

Elevernes udsagn fra evalueringerne viser, at de selv har øje for fællesskabet store og positive betydning, når de svarer på, hvad de tager med fra højskolen: 

 • Følelsen af at være en del af et stort fællesskab, starten på at flytte hjemmefra, venskaberne.
 • Det at bo sammen med andre og det at være mere voksen og tage ansvar
 • Mødet med dejlige mennesker, som jeg holder uendeligt meget af. Især min roomie og menneskene i min primærgruppe.
 • Generelt bare fællesskabet. Og det mega-tætte forhold jeg har fået til min bogruppe. 
 • Jeg har mødt mennesker, jeg ellers ikke ville have mødt. Jeg har lært at rummelighed, åbenhed og tolerance er et must – mere end, hvad jeg gjorde før jeg ankom til skolen. Jeg har mødt mennesker, som jeg er blevet enorm tætte med på ultrakort tid, og som jeg ønsker at holde kontakten med.
 • Jeg er blevet meget bevidst om folks forskelligheder, hvilket til tider kan være en udfordring.

At blive klar til næste skridt 

Højskolernes opgave har altid været at inspirere og opmuntre mennesker, så de kan finde deres eget ståsted, alene og sammen med andre. De skal kunne træde ud i en levende vekselvirkning i verden omkring dem og være til gavn for sig selv, de menneskelige møder og samfundet. Denne tradition er Rønde en levende forvalter af. Skolen ønsker at kvalificere eleverne til at møde livet og fremtiden og få modet til at træde ud i verden. 

Dette kvalificeres særligt på Rønde Højskole i kraft af de studieforberedende linjer. Dermed er det en naturlig del af hverdagen på højskolen, at eleverne udfordres og støttes i de valg, som de står over for – både i forhold til at skabe mening og retning i deres liv, og også mere konkret i de valg inden for uddannelse og erhverv, som lægger efter højskoleopholdet. 

På de studieforberedende linjer Sygepleje & Medicin, Business & Economics, Science & Technology, Journalistik, Medier og Kommunikation samt Psykologi & Pædagogik arbejder eleverne med deres faglighed inden for det valgte område. Dermed kan eleverne få afprøvet og kvalificeret deres kommende uddannelses- og erhvervsvalg. I linje-undervisningen bliver elevernes og skolens værdier og holdninger bragt ind som med- og modspil til fagligheden for dermed at give nye perspektiver, som kan blive værdifulde erfaringer i elevernes livsbane. 

I skolens øvrige undervisning, samt under samværet, samtalerne og rejserne møder eleverne ligeledes forskellige tilgange, som udfordrer og støtter deres vej i livet. De vil få øje på og undersøge livsvilkår og få afprøvet og udviklet deres eget ståsted og livsgrundlag. Denne proces vil først og fremmest finde sted i skolens fællesskab af elever og ansatte og de værdier og holdninger, som eleverne vil møde på højskolen.

Rønde Højskole ønsker dermed at tilbyde et alternativ til det syn på uddannelses- og erhvervsvalg, som eleverne typisk møder i det øvrige uddannelsessystem og i samfundet generelt. I stedet for at betragte disse valg som en individuel og ensom opgave, vil eleverne erfare, at fællesskabet kan være en gavnlig ressource til at håndtere og udvikle disse valg. Højskolen vil dermed også udfolde et ofte snævert fokus på konkrete uddannelsesvalg til at indlejre det i en bredere forståelse af det levede liv. Eleverne udfordres til, hvordan deres hele liv skal se ud og hvilke aftryk de ønsker at sætte på verden omkring dem. Dette fokus kan dermed med dannelse og livsoplysning udfordre den mistrivsel, som desværre er i stigning blandt unge. Med respekt og omsorg i mødet med den enkelte elev kan skolen give andre perspektiver på livet, som kan være gavnlig for trivslen. 

Højskolens fokus på at forberede eleverne til livet efter højskolen afspejler sig også i elevernes udsagn i evalueringerne mht. hvad de har fået med: 

 • Information om den uddannelse jeg vil ind på.
 • En masse indblik og brugbare viden fra faget af som jeg kan bruge fremadrettet.
 • Fundet ud af hvilken uddannelse jeg skal på.
 • Jeg har fået et større indblik på studie.
 • Et godt udgangspunkt til studiestart.
 • Mere opmærksomhed på hvordan faget bliver brugt, ud over de åbenlyse uddannelser.
 • Masser af viden og lyst til at læse videre.
 • Hvordan jeg skal gribe optagelsesprøven an, og at jeg har fået mere blod på tanden i forhold til uddannelsen.
 • Jeg har fået indblik i uddannelse og det har givet mig afklaring så jeg nu er ret sikker på hvad det er jeg vil.
 • Hjælp til afklaring af studievalg.

Interview med to elever

Denne værdievaluering suppleres desuden af en interview-video, hvor to elever, Maria og Rolf fra efteråret 2022 fortæller om deres oplevelse af Rønde Højskole. Interviewet tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 1.       Hvilken studieforberedende linje er du på?
 2.       Fortæl lidt om, hvad du har fået med fra linjen?
 3.       Har den studieforberedende linje hjulpet dig i forhold til at finde og vælge uddannelse?
 4.       Hvilke værdier synes du kendetegner livet på Rønde Højskole?
 5.       Er der værdier fra højskole, som du vil tage med ud i dit liv efterfølgende?
 6.       Har du en drøm om at ændre noget i verden, der hvor du kommer frem?

Se videoen her!

Afrunding

Højskolen arbejder med på den ene side at skabe et forpligtende fællesskab og samtidig hjælpe den enkelte med afklaring af videre forløb i livet herunder uddannelsesvalg. Dette arbejde vil fortsætte med at være et stort fokus på skolen. Ved sidste værdievaluering i 2020 havde corona-forholdene afgørende indflydelse på skolen i form af restriktioner, mundbind, afstand og tests. Corona har heldigvis siden begyndelsen af 2022 haft langt mindre indflydelse på det levede liv på skolen. Dog har corona desværre nok givet nogle efterdønninger, som særligt har påvirket mange unge mennesker i form af øget psykisk mistrivsel. Derfor er trivsel i relation til dannelse et fokuspunkt for skolen, hvor skolens værdier bringes i spil. Dette sammen med bæredygtighedsdagsordenen, hvor værdier om ansvarlighed og udsyn mod verden er afgørende. 

/September 2022