Evaluering

Værdievaluering for Rønde Højskole oktober 2020

Værdigrundlag:

Herunder er afsættet for Rønde Højskoles virksomhed og praksis:

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke. 

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

Inspiration til at vælge sin vej:

Højskolens opgave har altid været at inspirere mennesker til at tage ansvar for eget liv og for andres, og med det studieinspirerende som afsæt fortsætter vi her på Rønde Højskole den tradition: Et højskoleophold er også i 2020 en øjenåbner og en livsinspiration, som har til hensigt at kvalificere enhver højskoleelev til at udvikle og afprøve sit livsgrundlag på baggrund af faglighed og fællesskab og de værdier og holdninger, som eleven møder på højskolen

I samvær, samtaler og i undervisning oplever vi, hvordan unge i høj grad er optaget af at vælge en uddannelsesvej, der giver mening for dem og for det de vil med livet.  Højskolelivet her på Rønde Højskole kan inspirere  – både i forhold til mening i livet som helhed og i forhold til uddannelse og senere erhverv. Vi lægger vægt på at skabe et miljø på Rønde Højskole, som giver mulighed for at højskoleeleven møder mennesker med mening og holdning relateret til værdigrundlaget, og at højskoleeleven i frihed og fællesskab kan afprøve egne holdninger og meninger. Højskolen er således en øveplads, hvor den enkelte højskoleelev deltager i et fælles liv her, hvor han/hun tager ansvar for sig selv, for den anden og for det fælles. 

På linjerne Medicin & Sygepleje, Psykologis & Pædagogik, Journalistik, Medier og Kommunikation og Science & Technology og snart Business & Economics kommer eleverne til at arbejde med deres faglighed og perspektivering inden for de valgte områder, og gennem refleksion og erfaring kan højskoleelever afprøve egne værdier i sammenhæng med faglig undervisning.  Den dannelsesproces bidrager med et værdifuldt afsæt for det efterfølgende studie, karriere og liv og kan blive et fundament for valg af livsbane. 

Rønde Højskole bidrager med sin orientering mod faglighed og forberedelse af uddannelse og studier  til at mennesker træffer betydningsfulde valg i forhold til, hvem de vil være, hvordan de vil leve deres liv og hvordan de vil sætt aftryk i verden. Valg af uddannelse er ikke alt, men uddannelse kan definere de opgaver man påtager sig i livet, og er dermed også uhyre væsentlig i forhold til at blive et menneske i verden.

Værdigrundlag og evaluering:

På Rønde Højskole evaluerer eleverne skriftligt ved afslutningen af et kursus. Desuden evalueres der mundtligt i bogrupper og i forbindelse med lærernes undervisning. Lærergruppen evaluerer mundtligt på lærermøder.

Værdigrundlaget er afgørende i tilrettelæggelsen og udmøntningen af det, vi gør som højskole.  I samtaler og overvejelser taler vi værdigrundlaget frem, og det er en stadig opgave at udmønte værdigrundlaget i en foranderlig tid. Senest i forhold til coronatiden også, hvilket jeg afslutningsvis vil vende tilbage til.

Rønde Højskole og Efterskole er en skole, der drives på folkekirkelig grund, hvilket betyder at skolen drives mede en bred tilgang til den kristne livsforståelse. Hvor målet i tidligere tider var at omvende eleven til den kristne tro, er fokus nu på at inspirere og livsoplyse med baggrund i en kristen livsforståelse til meningsfuldt og ansvarligt liv  i frihed og respekt for mangfoldighed og forskellighed. Om vi lykkes med dette, er en svær sag at have vished for, men vi stræber efter det, og jeg fornemmer på nogle af elevudsagnene både fra interviewene og den skriftlige slutevalueringen, at der er håb for at det sker: 

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse

I forbindelse med værdigrundlagets beskrivelse af, at Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, har vi i den skriftlige elevevaluering fået eksempler som kan opfattes som tegn på på denne inspiration. Eleverne har givet disse korte udsagn i forhold til, hvad de har fået med fra højskolen: 

 • Hvordan man omgås med mennesker, og lærer at lytte selvom man ikke nødvendigvis er enige
 • Er blevet mere åben for fremmede ting – der vil jeg tage med ud at rejse og på studie
 • Det største øjeblik var: Da Emma og Victoria delte en personlig fortælling
 • At man sagtens kan leve i harmoni med mennesker der er SÅ forskellige

Fællesskabet som værdi:

Der er ingen tvivl om at oplevelsen af at være i  et fællesskab  er afgørende for den inspiration, som højskoleleven får med fra opholdet. Udefra kan det synes for let købt, at eleverne tillægger det fællesskab, som så umiddelbart er en hel naturlig del af højskoleopholdet, så stor værdi. Hvor er fagligheden og livsoplysningen på højskoleleevens radar, kan man spørge. Men elevernes fokus på fællesskabet er i min optik en hel særlig tilstand, hvor højskoleeleven lever som en blandt mange, og hvor fokus endelig har rykket sig fra det stærkt individuelle til en fælles oplevelse, og dermed er fællesskabet grundlaget for nye erkendelser kognitivt så vel som sanseligt og værdimæssigt. Herunder er nogle elevevalueringer, hvor fællesskabet fremhæves, men hvor der tydeligvis ligger en erkendelse af ikke bare at kunne bade i et stort hav af fællesskab, men en erkendelse af at være en person i en fælles verden med det ansvar som deraf følger: 

Hvad er det bedste, du tager med fra højskolen: 

 • FÆLLESSKABET!!!! Uden tvivl. Fantastiske elever, fantastiske lærere
 • At der virkelig er plads til alle trods interesser og linjer.
 • Jeg er blevet mere moden og åben overfor andre mennesker. Jeg er 100% sikker på hvad jeg vil og tager også fagligheden med. Til sidst tager jeg alle mine dejlige venner med
 • Det har været en fantastisk oplevelse, jeg har skulle bo med folk, som er anderledes end en selv, og har skulle kunne få det til at virke. Har fået gode fællesskaber og har lært meget om mig selv.
 • Det (fællesskabet) har haft en kæmpebetydning på min udvikling som menneske. Jeg er blevet meget mere udadvendt og kan snakke med mennesker, jeg ikke kender og i det hele taget fået en bedre forståelse for sociale forbindelser.
 • Man har snakket med mange forskellige mennesker. Har skullet kunne fungere med alle.
 • At man altid har et eller andet tilfælles med alle. Også selvom man ikke tror det til at starte med.
 • Jeg har virkelig udfordret mig selv i og med, at jeg før jeg kom herop ikke var særlig god til at præstere under pres. Jeg har haft slem eksamensangst til tider, men har presset mig selv til at stå i spidsen for utallige events og lignende på højskolen, og det har været dejligt at fællesskabet har taget så godt imod min væremåde, og har inspireret mig til at turde være mig selv og kaste mig ud i nye udfordringer

Og på den måde er det vores håb, at fællesskabet her, som ikke er et hvilket som helst fællesskab, men et fællesskab dannet af ansatte, elever, kampen om værdier og vedholdende fokus på, hvordan vi skal leve sammen – at vi gennem dette særligt konstruerede fællesskab bidrager til at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber, og at vores elever her efterfølgende bidrager til en bedre verden.

Højskolelærernes evalueringer i forhold til værdigrundlaget:

I de forløbne 2 år siden sidste værdievaluering har vi i højskolens lærergruppe på baggrund af evalueringer arbejdet med at udvikle på disse områder – i øvrigt altid i samspil med hvad der rører sig på højskoleholdene. Vi har også udviklet på flere andre områder, hvilket er beskrevet i de løbende orienteringertil bestyrelsen.

Emnerne knytter altid an til værdigrundlaget, som beskriver, hvad vi vil møde eleverne med. De særligr fokuspunkter har været:

 • Samvær med eleverne ud over undervisning. Aften- og weekendvagter
 • Samlinger 
 • Aktivitet og undervisning uden for højskolen med vores elever 
 • Faglighed og metoder på de studieforberedende linjer 
 • Mentortilbud til unge med særlige udfordringer
 • Samtalen og spørgsmålene
 • Det personlige som inspiration
 • Højskolens fællesskaber – bl.a. i relation til højskolens vækst
 • Naturglæde og udeliv

Herunder et par praksiseksempler på, hvordan en højskolelærer har oplevet, at værdigrundlaget har haft betydning:

“Jeg synes i høj grad, vores måde at gribe livet på skolen an under covid afspejler værdigrundlaget. Hele tiden har vi insisteret på dialogens vej og på, hvordan det at drifte skole på forsvarlig vis er og bliver et fælles ansvar. Her havde det været nemt bare at smække restriktioner og sanktioner op, men vi viser dem (højskoleeleverne)  meget ved at insistere på, at det skal være på en anden måde.

Jeg synes selv, at jeg her i valgåret er i endnu mere dialog med elever om demokratiske grundværdier, selvfølgelig med pressefrihed og ytringsfrihedens rammer som omdrejningspunkt, men jeg oplever egentlig, at eleverne opsøger den dialog meget nysgerrigt på alle tidspunkter, også uden for undervisningen. Samværet med eleverne omkring de ting, der sker i verden – at sidde til langt ud på natten og diskutere svingstater i USA – synes jeg i høj grad er demokratisk dannelse. Og så glæder jeg mig over, hvordan tidens store emner bliver taget op af mine kolleger i stor stil til samlinger etc. Folkelig oplysning og en insisteren på at være lige præcis der, hvor vi som samfund og individer tager livtag med tingene. Det er højskole for mig.

Jeg synes, den måde, vi har stillet rammer op for at se den enkelte elev er udtryk for meget stor omsorg. Vi arbejder i endnu højere grad end tidligere – oplever jeg – at der er sat tid af til relationsarbejdet med den enkelte elev og at der hele tiden er mulighed for at stille tingene an, så udfordrede elever kan finde deres plads i fællesskabet. Og det er fedt, at vi gennem uddannelse hele tiden arbejder på at opkvalificere den funktion.”

Afrunding

Siden marts 2020 har Coronaforholdene i høj grad præget højskolens dagligdag. Senest med indførelsen af mundbind, når elever og personale bevæger sig ude for undervisning og primærgrupper.

Det har været en svær tid for elever og for medarbejdere. Opgaven har været at drive højskole med elevinddragelse, etablering af stærke fællesskaber, hvor der er plads til at forsøge sig og fejle og prøve igen, men virkeligheden har presset denne myndiggørelsestilgang, fordi retningslinjer har udfordret højskolepædagogikken. 

Her på Rønde Højskole har vi holdt fast i elevinddragelsen oag ad dialogens vej har vi sammen med eleverne arbejdet med udmøntningen af retningslinjerne, så vi i en eller anden grad har kunnet bevare højskolens inddragende ånd. Det har betydet, at vi sammen med eleverne har lavet aftaler for hvordan man agerer, når man rejser hjem i weekenden. Vi har ikke ville lave hjemrejse forbud. Det betyder, at festudvalget har været inddraget i at udmønte fornuftige retningslinjer for fester. Vi har ikke aflyst festerne. Vi har søgt at tilpasse dem, og selv om  der har været brud på retningslinjerne undervejs og elevkritik af, at vi ikke har grebet hårdt nok ved disse, har det betydet, at eleverne efterhånden er blevet bedre til at bidrage til at lave højskole under disse særlige forhold. Eksempelvis er alkoholkulturen blevet væsentlig dæmpet. Her i Rønde aflyste vi eksempelvis ikke J dagen, men vi holdt baren åben i en time, og der var købt en juleøl til hver. Til dags dato er det gået godt med at holde smitten ude. Vi ved, at højskoledrift er også at risikere at blive smittet, men vi fastholder samtalen om, hvad er fornuftigt, og hvad vi som højskole bør gøre  i forsøget på at fastholde en inddragende højskolepædagogik også i svære tider.

Alt godt

Oktober 2020

Jeppe Jensen, Birgit Fuglsbjerg

Værdievaluering for Rønde Højskole august 2016

Værdigrundlag:

Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke.

Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og for vores syn på verden uden for skolen.

Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gennem fællesskab og faglighed opbygger vi et særligt læringsrum, hvor hver enkelt elev får mulighed for at udvikle og afprøve sit eget livsgrundlag.

Skolens opgave er at danne og uddanne mennesker til at tage ansvar for eget liv – og for fællesskaber.

Inspiration til fremtiden

Højskolens opgave har altid været at inspirere mennesker, og med det studieinspirerende som afsæt fortsætter vi her på Rønde Højskole den tradition: Et højskoleophold er også i 2016 en øjenåbner og en livsinspiration, som kvalificerer enhver højskoleelev til at navigere i fremtiden.

I samvær, samtaler og i undervisning oplever vi, hvordan unge i høj grad er optaget af at vælge en uddannelsesvej, der giver mening for dem. Højskolelivet her på Rønde Højskole kan inspirere – både i forhold til uddannelse og senere erhverv og i forhold til livet som helhed. Vi lægger vægt på at skabe et miljø på Rønde Højskole, som giver mulighed for at afprøve holdninger og meninger, og som giver mulighed for at tage ansvar for sig selv og for det fælles.

På linjerne medicin/sygepleje, pædagogisk/psykologisk linje, journalistlinjen og teknologi/miljølinjen kommer eleverne til at arbejde med deres faglighed inden for de valgte områder. Ud over dette er en fællesnævner for linjerne, at eleverne kan reflektere over og afprøve egne værdier i sammenhæng med faglig undervisning. Den dannelsesproces bidrager med et værdifuldt perspektiv på det efterfølgende studie og arbejdsliv og kan blive et fundament for valg af livsbane.

Rønde Højskole repræsenterer med sine studieforberedende linjer et alternativ til at betragte valg af uddannelse som et ensomt og individualistisk foretagende, hvor man er sin egen lykkes smed. I fællesskabet på højskolen gives der plads til afprøvning af og inspiration til uddannelsesvalg så vel som identitetsvalg.

På Rønde Højskole evaluerer eleverne skriftligt ved afslutningen af et kursus. Desuden evalueres der mundtligt i ganggrupper og i forbindelse med undervisning. Lærergruppen evaluerer mundtligt på lærermøder.

I forbindelse med værdigrundlagets beskrivelse af, at Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, har vi i den skriftlige elevevaluering fået eksempler på, hvor eleverne har mødt dette. De nævner i flæng: Samtalecafe, højskolesange, foredragsarrangementer på skolen, perspektivering i undervisningen, debatter og diskussioner i undervisningen, mødet med filosofiske vinkler på livet, forskerdøgn, samlinger.

Samlingerne beskrives generelt som hyggelige og gode, mange fremhæver oplevelsen af at synge sammen og nogle fremhæver nogle rigtigt spændende og ekscentriske oplæg. Andre fremhæver, at også eleverne har været i spil i forhold til at inspirere med oplæg på samlinger.

På spørgsmålet om eleven er blevet inspireret på sit højskoleophold svarer næsten alle i bedste kategori: I høj grad.

Det vigtigste, som eleverne har fået med fra højskoleopholdet:

I værdievalueringen har eleverne svaret på spørgsmålet: Hvad er det vigtigste, du har fået med fra højskoleopholdet?

Et udpluk af svarene er:

 • Et mere åbent udsyn og en større grad af tillid til mine medmennesker.
 • En tro på, at tingene nok skal gå – også selvom de ikke går lige efter mit hoved.
 • Point til kvote 2
 • At jeg helt sikkert skal være sygeplejerske.
 • Sammenholdet
 • Energi og selvtillid.
 • Kammeratskabet
 • Har lært mig selv bedre at kende.
 • Fået gode værktøjer til mine studier
 • Lært at respektere andre mennesker

Og på spørgsmålet om, hvad højdepunktet har været, nævnes en bred vifte af oplevelser:

 • Tur til Albanien
 • God undervisning
 • Sene aftener i dagligstuen, hvor vi har snakket om løst og fast.
 • Overnatning under åben himmel
 • At man kan sammensætte sit eget skema og få undervisning i det, man ønsker.
 • Klatretur til Norge
 • Besluttet, at jeg vil være journalist.

Det kan være svært at konkludere på de forskellige beskrivelser fra eleverne og de aftryk, som opholdet har sat, og som de selv har sat på fællesskabet. Udsagnene kan tages som et udtryk for, at faglighed, fællesskab og dannelse er i et samspil på Rønde Højskole, og de særlige oplevelser som højskoleeleverne enkeltvis refererer til, beskriver i individperspektiv den enkeltes oplevelse af livsoplysning på Rønde Højskole.

Forskellige elevtyper:

Flere elever nævner betydningen af at have mødt mange forskellige elevtyper på højskolen: Elevgruppen på højskolen består primært af danske unge som har gennemført en ungdomsuddannelse typisk en gymnasial uddannelse, og som tager på højskolen inden de endeligt vælger videregående uddannelse. Desuden er der unge på pit-stop, som er bremset op på videregående uddannelse for at overveje et retningsskifte.

En mindre gruppe har ikke gennemført en ungdomsuddannelse endnu. De bruger højskoleopholdet til a blive inspireret til næste skridt.

Og endelig af en gruppe internationale elever, der kommer for at lære dansk sprog og kultur og for at opleve en dansk højskoletradition. Flere af disse unge har allerede en uddannelse på bachelorniveau.

Samlet set er det en elevgruppe med mange ressourcer og en stor grad af forskellighed. Denne kombination giver i sig selv et fællesskab med rig mulighed for gensidig inspiration og med stor sandsynlighed for, at den enkelte højskoleelev bliver udfordret og inspireret i mødet med de andre.

En international elev skriver eksempelvis: Culture class has been so excited for me, because I have learned a lot about danish culture (food, music, game, life)

På baggrund af elevernes mundtlige og skriftlige evalueringer samt evalueringssamtaler i lærerkollegiet – også i forhold til værdigrundlagets betydning for tilrettelæggelse og valg i forbindelse med undervisning og samvær – arbejder vi på Rønde Højskole videre med at udvikle på samvær og undervisning med henblik på højskoleelevernes aktive deltagen i livet på højskolen og livet i særdeleshed.

September 2016 Birgit Fuglsbjerg